Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 367
สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Financial Institute for local Development
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ลักษณะของสถาบันการเงิน บทบาทสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงิน ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินในการพัฒนาท้องถิ่น

Nature of financial institute, role of financial institute in economy, money and banking theory, financial policy, and efficiency of financial policy for local development.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาเลือกเสรีสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการงานคลัง วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.บทนำ 3 0
    2.ประเภทของสถาบันการเงิน 9 0
    3.บทบาทสถาบันการเงิน 6 0
    4.ทฤษฎีการเงินและการธนาคาร 9 0
    5.นโยบายการเงิน 6 0
    6.ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินในการพัฒนาท้องถิ่น 3 0
    7.กรณีศึกษาสถาบันการเงินกับท้องถิ่นของประเทศไทย 9 0
    รวม 45 0
 
รวม
90 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940