Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 483
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการขั้นแนะนำ
Elementary to Business and Entrepreneurship
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายและแนวคิดพื้นฐานทางด้านธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การดำเนินงานของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ ลักษณะของผู้ประกอบการ ความสำคัญและธรรมชาติของการบริหาร หลักการบริหาร ความรับผิดชอบและศีลธรรมด้านธุรกิจ
Definition and basic concepts of business, type and operation of business, the impact of environment on business, Entrepreneur, characteristic of entrepreneur, importance, and nature of management, Principles of management and the moral responsibility of business.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. อารีย์ นัยพินิจ
- ภัทรขวัญ พิลางาม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความหมายและแนวคิดพื้นฐานทางด้านธุรกิจ 3 0
    ประเภทของธุรกิจ การดำเนินงานของธุรกิจ 3 0
    อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อธุรกิจ 6 0
    การเป็นผู้ประกอบการ 6 0
    ลักษณะของผู้ประกอบการ 6 0
    ความสำคัญและธรรมชาติของการบริหาร 3 0
    หลักการบริหาร (การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การควบคุม) 12 0
    ความรับผิดชอบและศีลธรรมด้านธุรกิจ 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940