Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 495
สหกิจศึกษาทางการบริหารงานคลัง
Co-operative Education in Fiscal Management
9 (0-600-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    9 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 600 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติงานในองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการ  โดยการนำความรู้ด้านการจัดการทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  รวมถึงการนำเสนอแนวคิด  และกลยุทธ์การบริหารงานปกครองท้องถิ่น
Learning experience and Training in locally governmental organization by applying business management to practices and presenting the concepts and strategies of local government management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ปฐมนิเทศ ชี้แจงหลักการของวิชา พบอาจารย์ที่ปรึกษาและศึกษา รายละเอียดของงาน 0 8
    รายงานตัวเข้ารับการฝึกงาน เสนอประเด็นปัญหา 0 8
    ฝึกปฏิบัติงานตามโครงการที่กำหนด และจัดทำรายงานการฝึกปฏิบัติงาน 0 520
    วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน 0 40
    นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน แนวคิด และกลยุทธ์การบริหารงานการปกครองท้องถิ่น 0 24
 
รวม
0 600


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940