Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 100
การบริหารสาธารณสุข
Principle of Public Health Administration
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารหลักและกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข  การกำหนดนโยบาย  การวางแผน   การจัดองค์การ   อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ   จัดการงานบุคคล   การอำนวยการ   การประสานงาน   การรายงาน   และการงบประมาณ
Principles and concepts of administration, principles and process of public health administration, public health policy formulation, planning, organizing, authority and responsibity, personnel management, directing, co-ordinating, reporting and budgeting.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาแกนสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ประจักร บัวผัน
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 6 0
    หลักการและกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข 4 0
    การกำหนดนโยบายและการวางแผน 6 0
    การจัดองค์กร 4 0
    อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 4 0
    การบริหารงานบุคคล 4 0
    การอำนวยการ 4 0
    การประสานงาน 4 0
    การรายงาน 6 0
    การจัดการงบประมาณ 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940