Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 101
อนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นแนะนำ
Introduction Environmental Health
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้พื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์   ระบบประปาและการบำรุงรักษา   การสุขาภิบาลอาหาร   การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและสัตว์แทะ  การสุขาภิบาลที่พักอาศัย  สถาบันและสถานบริการ   การกำจัดสิ่งปฏิกูล   มูลฝอยและน้ำเสีย   การควบคุมมลพิษทางอากาศ   ความร้อน  แสงสว่าง   กัมมันตภาพรังสี   เสียง   และความสั่นสะเทือน   รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม
Introduction to environmental health that effect to human health, water supply system and maintenance, food sanitation, arthropod and rodent control, housing and institution sanitation, excreta disposal, solid waste management, sewage treatment system, air pollution control, temperature and humidity control, radiation, noise and vibration control, laws and regulations enforced for environmental health.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาแกนสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม ความหมาย ความสำคัญและขอบเขต ของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 0
    กฎหมาย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 0
    ระบบประปาและการบำรุงรักษา 6 0
    การสุขาภิบาลอาหาร 3 0
    การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและสัตว์แทะ 3 0
    การสุขาภิบาลที่พักอาศัย 3 0
    การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถานประกอบการ 3 0
    การกำจัดสิ่งปฏิกูล 3 0
    การบำบัดน้ำเสีย 6 0
    การจัดการมูลฝอย 3 0
    การควบคุมปัญหาความร้อนและแสงสว่าง 3 0
    การควบคุมกัมมันตภาพรังสี 3 0
    การควบคุมเสียง และความสั่นสะเทือน 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940