Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 102
หลักวิทยาการระบาด
Principles of Epidemiology
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดของวิทยาการระบาด  ธรรมชาติของการเกิดโรค   การวินิจฉัยโรค   การตรวจคัดกรอง   เครื่องมือทดสอบ   การวัดการเกิดโรค   การกระจายโรค    วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด   การสืบหาสาเหตุของโรค   การสอบสวนการระบาดของโรค   การวินิจฉัยชุมชน   และการประยุกต์วิธีการควบคุมและป้องกันโรค
Concept of epidemiological tasks, natural history of diseases, disease diagnosis, screening test, epidemiological measurement, distribution of disease in community, epidemiological methods, investigation of an out break, community diagnosis, priority setting, application of diseases prevention and control.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาแกนสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. วีระศักดิ์ ชายผา
รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์
ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดของวิทยาการระบาด 3 0
    ธรรมชาติการเกิดโรคในมนุษย์และแนวคิดการเกิดปัญหาสุขภาพในชุมชน 6 0
    เกณฑ์การวินิจฉัยโรคและปัญหาสุขภาพ 3 0
    การวัดทางวิทยาการระบาด 6 0
    การวิเคราะห์การเกิดโรคและการกระจายโรคในชุมชนตามลักษณะ 3 0
    รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด 6 0
    หลักและวิธีการเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาด 3 0
    หลักและวิธีการสอบสวนทางวิทยาการระบาด 6 0
    การวินิจฉัยชุมชนและการจัดลำดับปัญหา 3 0
    หลักวิทยาการระบาดของโรคติดต่อ 3 0
    หลักวิทยาการระบาดของโรคไม่ติดต่อ 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940