Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 103
โภชนสาธารณสุข
Public Health Nutrition
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หน้าที่ของสารอาหารต่อสุขภาพ  สารอาหารในวัฎจักรชีวิตและภาวะทางสรีระวิทยา  การขาดสารอาหาร  การได้รับสารอาหารมากเกินและความปลอดภัยของอาหาร  ปัญหาโภชนาการในชุมชน  การประเมินภาวะโภชนาการ   และมาตรการลดทุโภชนาการ   การแก้ปัญหาโภชนาการ
Function of nutrients to health, nutrition in the life cycle and physiological status, under nutrition, over nutrition and food safety, nutrition problems in the community, assessment of nutritional status and measure to decrease malnutrition, nutrition problem solving.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาแกนสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. เพียงใจ-สาตรักษ์ อึ้งสกุล
รศ. เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์
ผศ.ดร. สุวลี โล่วิรกรณ์
รศ. เบญจา มุกตพันธุ์
รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    บทนำ 1 0
    ความสำคัญของสารอาหารต่อสุขภาพและแหล่งอาหาร: โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ น้ำ พลังงาน 7 0
    ข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวัน 1 0
    ข้อแนะนำการบริโภคอาหารสำหรับคนไทย 1 0
    ฉลาดโภชนาการ 1 0
    โภชนาการกับวงจรชีวิต (โภชนาการตามวัยและสภาวะของร่างกาย) 9 0
    โภชนาการกับภาวะสุขภาพ - ภาวะการขาดอาหาร 1 0
    โภชนาการกับภาวะสุขภาพ - ภาวะโภชนาการเกินและโรคที่เกี่ยวข้อง 4 0
    โภชนาการกับภาวะสุขภาพ - พิษภัยในอาหาร 3 0
    โภชนาการกับภาวะสุขภาพ - อาหารเสริมสุขภาพและอาหารบำบัดโรค 4 0
    โภชนาการในชุมชน - ปัญหาโภชนาการในชุมชน 3 0
    โภชนาการในชุมชน - ปัจจัยหรือสาเหตุการเกิดปัญหาโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ 3 0
    โภชนาการในชุมชน - การประเมินภาวะโภชนาการ 4 0
    โภชนาการในชุมชน - แนวทางการแก้ไขโภชนาการ 2 0
 
รวม
44 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940