Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 104
สุขศึกษา
Health Education
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดสิ่งกำหนดสุขภาพ  การสุขศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพ   พฤติกรรมสุขภาพและการเปลี่ยนแปลง   ขอบเขตของการสุขศึกษา   การวางแผนสุขศึกษา   การจัดกิจกรรมสุขศึกษา   สื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์   การประเมินสุขศึกษา
Concepts of health determinants, concepts of health education and health promotion, health behavior and changing, health education setting, health education planning, activities of public health media and public relation, evaluation of health education.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาแกนสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิด สิ่งกำหนดสุขภาพ การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ 6 0
    แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ 6 0
    การจัดกิจกรรมสุขศึกษา 6 0
    สื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 6 0
    ขอบเขตของการสุขศึกษา 9 0
    การวางแผนสุขศึกษาและกระบวนการ AIC 6 0
    การประเมินผลโครงการสุขศึกษา 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940