Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 105
ชีวสถิติสำหรับการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Biostatistics for Public Health and Environment System Management
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักชีวสถิติที่ใช้ในงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  การเก็บรวบรวมข้อมูล   การนำเสนอข้อมูล  ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น   การแจกแจงค่าสถิติของตัวอย่าง  การประมาณค่า   การทดสอบสมมติฐาน   การวิเคราะห์ความแปรปรวน   การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ   การถดถอยและสหสัมพันธ์   สถิติศาสตร์  อิงพารามิเตอร์   และการคำนวณขนาดตัวอย่าง
Principle of biostatistics in health and environment, data collection, data presentation, probability and probability distribution, sampling distribution, estimation, testing of hypothesis, analysis of variance, correlation and regression, categorical data analysis, nonparametric statistics, sample size calculation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาแกนสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. เจตต์นภิศ ระยับกุล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ 1 0
    สเกลการวัดและการพรรณนาข้อมูล 3 0
    ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น 5 0
    การแจกแจงค่าสถิติ 3 0
    การประมาณค่า 3 0
    การทดสอบสมมติฐาน 5 0
    การวิเคราะห์ความแปรปรวน 3 0
    การถดถอยและสหสัมพันธ์ 4 0
    การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ 1 4 0
    การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ 2 6 0
    การคำนวณขนาดตัวอย่าง 3 0
    สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ 5 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940