Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 106
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายและความสำคัญของอาชีวอนามัย  อันตราเชิงสิ่งแวดล้อมของอาชีพโรคที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทำงาน  วิธีควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงาน  มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Meaning and occupational health significances, occupation environmental hazard, work-related diseases, accident and occupational safety, methods of control and prevention of working environmental hazard, occupational health and safety standard and legislations.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาแกนสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. กาญจนา นาถะพินธุ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    บทนำเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 0
    ประเภทของอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 12 0
    อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 3 0
    อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทำงาน 6 0
    หลักการป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 3 0
    ความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้าน 9 0
    การตรวจความปลอดภัย การสอบสวน และการรายงานอุบัติเหตุในสถานประกอบการ 6 0
    มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940