Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 200
การระงับเหตุรำคาญ
Nuisance Abatement
3 (30-45-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 30 ชม. ปฏิบัติการ 45 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขกฎหมายสาธารณสุข  ในการระงับเหตุรำคาญที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การร่างข้อกำหนดท้องถิ่น  การตรวจสอบ  การรายงาน  มาตรฐานด้านมลพิษที่ก่อเหตุรำคาญ  และตัวอย่างกรณีศึกษาการแก้ไขเหตุรำคาญที่ประชาชนร้องเรียน  และการกำหนดวิธีป้องกันไม่ให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคต
Terminology and occupational health significances, occupation environmental hazard, work-related diseases, accident and occupational safety, methods of control and prevention of working environmental hazard, occupational health and safety standard and legislations.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ สำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายสาธารณสุข 2 0
    แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขเหตุรำคาญ 4 6
    การร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 8 0
    การร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 - การกำจัดมูลฝอย 0 3
    การร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 - การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 0 3
    การร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 - การกำจัดสิ่งปฏิกูล 0 3
    การร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 - การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 0 3
    การร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 - การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0 3
    การร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 - กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบแยกกิจการและแบบรวมกิจการ) 0 3
    การร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 - ตลาด 0 3
    การร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 - สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 0 3
    การร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 - การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 0 3
    มาตรฐานด้านมลพิษที่ก่อเหตุรำคาญ 4 0
    การตรวจสอบเหตุรำคาญและการรายงาน 10 12
    ตัวอย่างกรณีศึกษา การแก้ไขเหตุรำคาญที่ประชาชนร้องเรียนและการกำหนดวิธีป้องกันไม่ให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคต 2 0
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940