Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 201
การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและสัตว์แทะ
Arthropod and Rodent Control
2 (30-0-60)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 30 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 60 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สัตว์พาหะนำโรคและสัตว์แทะเป็นปัญหาของสาธารณสุข  บทบาทในการแพร่กระจายโรค  การจำแนกชนิด  นิเวศวิทยา  การประมาณประชากร   เทคนิคการสำรวจ   หลักในการป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและสัตว์แทะ
Arthropods and rodents of public health problems, roles of disease transmission, classification, ecology, population estimate, survey techniques, principles of prevention and control of arthropods and rodents.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. ชัชวาลย์ ยุทธชัยยางกุล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    การควบคุมแมลงและกลุ่มสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ - ขอบเขตและความสำคัญของแมลงและกลุ่มสัตว์พาหะนำโรคทางการสาธารณสุข 2 0
    การควบคุมแมลงและกลุ่มสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ - กลุ่มแมลงและสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญสาธารณสุข 2 0
    การควบคุมแมลงและกลุ่มสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ - ชนิด ชีวนิสัย นิเวศวิทยา วงจรชีวิตของแมลงและกลุ่มสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ ทางการสาธารณสุข ได้แก่ ยุง แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก เหา เห็บ ไร 10 0
    การควบคุมแมลงและกลุ่มสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ - การสำรวจและการประมาณประชากร 2 0
    การควบคุมแมลงและกลุ่มสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ - การควบคุมและป้องกันแมลงและกลุ่มสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญทางการสาธารณสุข 4 0
    การควบคุมสัตว์แทะที่สำคัญ - ขอบเขตและความสำคัญของสัตว์แทะทางสาธารณสุขและทางเศรษฐกิจ 1 0
    การควบคุมสัตว์แทะที่สำคัญ - การจำแนกชนิดและลักษณะ 1 0
    การควบคุมสัตว์แทะที่สำคัญ - ลักษณะนิสัยของ 2 0
    การควบคุมสัตว์แทะที่สำคัญ - การรับรู้และร่องรอยของ 2 0
    การควบคุมสัตว์แทะที่สำคัญ - การสำรวจและประมาณประชากร 2 0
    การควบคุมสัตว์แทะที่สำคัญ - การควบคุมและป้องกันสัตว์แทะทางสาธารณสุข 2 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940