Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 203
การจัดหาน้ำสะอาดและการควบคุมดูแลระบบประปา
Water Supply and Water Treatment Plant Control
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประเภทของแหล่งน้ำและระบบนิเวศวิทยา  แหล่งน้ำดื่มและสาธารณประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชน  มาตรฐานคุณภาพน้ำ   และกรรมวิธีการบำบัดน้ำ   การปรับปรุง  การแจกจ่ายน้ำสำหรับชุมชน  ระบบจ่ายน้ำ   การล้างโรงบำบัดน้ำ  การควบคุมระบบจ่ายน้ำกรณีฉุกเฉิน
Type of water resource and ecological system, Sources for uses, Factors affection consumption, water standard and process of water treatment, water distribution for rural and urban area, water distribution system, water treatment plant washing, in emergences situation distribution control.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. ชัชชาย แจ่มใส
ผศ. ชัชวาลย์ ยุทธชัยยางกุล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ประเภทของแหล่งน้ำและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ 3 0
    แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 3 0
    โรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ 3 0
    ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชน 3 0
    คุณภาพและมาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 3 0
    ชนิดของเสียงและผลกระทบที่มีต่อคน 3 0
    การจัดหาน้ำสะอาดกรณีฉุกเฉิน 3 0
    การแจกจ่ายน้ำสำหรับชุมชน 3 0
    การควบคุมระบบจ่ายน้ำชุมชน 6 0
    ระบบวาล์วในระบบจ่ายน้ำชุมชน 6 0
    การล้างโรงบำบัดน้ำ 6 0
    การควบคุมระบบจ่ายน้ำกรณีฉุกเฉิน 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940