Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 204
เทคโนโลยีน้ำเสีย
Wastewater Technology
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
คำจำกัดความ  แหล่งกำเนิด  ลักษณะเฉพาะของน้ำเสีย  อัตราการไหลของน้ำเสียและการจัดการการเก็บรวบรวมน้ำเสีย  เคมีหลักสำหรับการบำบัดน้ำเสีย  เครื่องสูบและสถานีสูบ  การบำบัดทางกายภาพ  เคมี  ชีวภาพ   การฆ่าเชื้อโรค  การบำบัดและการกำจัดกากตะกอน
Definition, source, wastewater characteristics, wastewater flow rate and measurement, wastewater collection, fundamental chemistry for wastewater treatment, pump and pumping station, physical and biological treatment, disinfection, sludge treatment and disposal.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    คำจำกัดความ แหล่งกำเนิดของน้ำเสีย 3 0
    ลักษณะของน้ำเสีย 3 0
    อัตราการไหลของน้ำเสียและการวัด 3 0
    การเก็บรวบรวมน้ำเสีย 3 0
    เคมีพื้นฐานการบำบัดน้ำเสีย 3 0
    การบำบัดทางกายภาพ 3 0
    การบำบัดทางเคมี 3 0
    การบำบัดทางชีวภาพ 9 0
    การฆ่าเชื้อโรค 3 0
    การบำบัดและการกำจัดสลัดจ์ 6 0
    การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940