Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 205
การสุขาภิบาลอาหาร
Food Sanitation
2 (30-0-60)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 30 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 60 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปัจจัยต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์อาหาร  การปรุงและการเสิร์ฟที่เป็นสาเหตุ หรืออาจเป็นสาเหตุก่อโรค  และ/หรืออันตรายต่อสุขภาพกับผู้บริโภค   วิธีการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร   เครื่องดื่ม  นม  และผลิตภัณฑ์นม  ภาชนะ   อุปกรณ์   สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร   โปรแกรมการฝึกอบรมและการจัดเตรียมสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร
Factors in food production, cooking and food service that cause or may cause disease and/or health hazard to the consumers, the method of controlling wholesome food, beverage, milk products, utensils and equipment, the personal hygiene of food handlers including training program and the sanitation of the establishments are arranged also.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขตของการสุขาภิบาลอาหาร 2 0
    ปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหรืออันตรายเนื่องจากความบกพร่องของการสุขาภิบาลอาหาร 6 0
    หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของอาหาร 6 0
    สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร 2 0
    สุขลักษณะของสถานที่เตรียม ประกอบ เก็บ และจำหน่ายอาหาร (GMP&GAP) 2 0
    การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) 2 0
    การสุขาภิบาลนม และผลิตภัณฑ์จากนม สัตว์และสัตว์ปีก และอาหารทะเล 4 0
    หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย และสถานประกอบอาหาร 2 0
    วิธีการดำเนินงานสำหรับฝึกอบรมผู้สัมผัสอาหาร 2 0
    บทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940