Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 206
การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
Solid Waste and Excreta Management
3 (30-45-75)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 30 ชม. ปฏิบัติการ 45 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 75 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ระบบจัดการขยะ  นโยบายการจัดการขยะในประเทศไทย  การเก็บรวบรวมขยะ  การขนส่งขยะ  การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์  การกำจัดขยะ  การวางแผนการจัดการขยะ  การจัดการสิ่งปฏิกูล  การบำบัดและการกำจัดสิ่งปฏิกูล
Solid waste management system, solid waste management policy, problem of solid waste management in Thailand, solid waste collection, transportation, and recycling, planning of solid waste management, excreta management, excreta treatment and disposal.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
อ.ดร. ชัชชาย แจ่มใส
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ระบบการจัดการขยะ 2 3
    นโยบายการจัดการขยะในประเทศไทย 2 3
    ปัญหาการจัดการขยะในประเทศไทย 2 3
    การเก็บรวบรวมขยะ 2 3
    การขนส่งขยะ 2 3
    การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 2 3
    หลักการกำจัดขยะ 2 3
    การวางแผนการจัดการขยะ 3 4
    การออกแบบและดำเนินการระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 4 6
    การจัดการสิ่งปฏิกูล 3 4
    ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 2 3
    ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล 2 3
    การนำสิ่งปฏิกูลมาใช้ประโยชน์ 2 3
 
รวม
30 44


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940