Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 208
การออกแบบและปฏิบัติการสุขาภิบาล
Sanitation Design and Laboratory
3 (30-45-75)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 30 ชม. ปฏิบัติการ 45 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 75 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การจัดการของเสียในอาหารและระบบท่อรวบรวมของเสียงในอาคาร  สุขภัณฑ์ภายในอาคาร  ท่อระบายอากาศจากสุขภัณฑ์และระบบท่อระบาย  การจัดการของเสียจากอาคารด้วยถังเกรอะ  การจัดการน้ำเสียโดยผิวดิน  ระบบร่องซึม  หลุมซึม  พื้นซึม   การหาอัตราซึมของดิน  ความเหมาะสมของดินในการจัดการของเสีย  การวางบ่อกระจายน้ำและการเลือกตำแหน่งระบบบำบัด  ชีววิทยาของการบำบัดน้ำเสียโดยผิวดินและชั้นดิน  พื้นที่ชุ่มน้ำ  การส่งน้ำเข้าอาคารและการสูบน้ำออกจากอาคาร  ถังพักน้ำสำหรับอาคาร  งานระดับในการบำบัดน้ำเสีย
Individual waste management and waste collection, sanitary ware, ventilation pipe from sanitary ware and piping system, individual waste disposal, septic tank, subsurface soil waste disposal, absorption trench system, seepage pets, seepage beds, percolation rate suitability of soil, distribution box, select of area for waste water treatment and absorption system, biological of waste water treatment by surface and subsurface soil, subsurface soil wetland, plumping for water and waste water, storage tank, waste water treatment leveling.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. ชัชชาย แจ่มใส
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    การจัดการของเสียในอาคารและระบบท่อรวบรวมของเสียในอาคาร 3 3
    สุขภัณฑ์ภายในอาคาร 2 3
    ท่อระบายอากาศจากสุขภัณฑ์และระบบท่อระบาย 3 6
    การจัดการของเสียจากอาคารด้วยถังเกรอะ 3 3
    การกำจัดน้ำเสียโดยผิวดิน 3 3
    ระบบร่องซึม 1 0
    การหาอัตราซึมของดิน 1 3
    ความเหมาะสมของดินในการจัดการของเสีย การวางบ่อกระจายน้ำและการเลือกตำแหน่งระบบบำบัด 3 6
    ชีววิทยาของการบำบัดน้ำเสียโดยผิวดินและชั้นดิน 3 3
    พื้นที่ชุ่มน้ำ 3 6
    การส่งน้ำเข้าอาคารและการสูบน้ำออกจากอาคาร 1 3
    ถังพักน้ำสำหรับอาคาร 1 3
    งานระดับในการบำบัดน้ำเสีย 1 3
 
รวม
28 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940