Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 209
การจัดการโครงการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Public Health and Environmental Project Management
3 (45-0-45)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 45 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดและหลักปฏิบัติในการริเริ่มโครงการ  การวางแผนโครงการ  การนำโครงการไปปฏิบัติ  การควบคุมกำกับโครงการ  การประเมินผลและตรวจสอบโครงการและการยุติโครงการ
Concepts and Principles of project initiation, project planning, project implementation, project monitoring and control, project auditing and evaluation and project termination.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ประจักร บัวผัน
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    โครงการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 6 0
    การริเริ่มโครงการ 9 0
    การดำเนินโครงการ 9 0
    การประเมินผลโครงการ 9 0
    การยุติโครงการ 6 0
    ฝึกปฏิบัติการดำเนินการโครงการ 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940