Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 215
นโยบายสุขภาพและการประกันสุขภาพ
Health Policy and Health Insurance
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายของนโยบายสุขภาพ  องค์ประกอบของนโยบายสุขภาพ  กระบวนการและขั้นตอนการกำหนดนโยบายสุขภาพ  ข้อควรพิจารณาทั่วไปในการกำหนดนโยบายสุขภาพ  การประเมินนโยบายสุขภาพ  การวิเคราะห์นโยบายสุขภาพตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  การปฏิรูประบบสุขภาพ  หลักการประกันสุขภาพ   การบริหารงานการประกันสุขภาพ   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักประกันสุขภาพ
Meaning of health policy, process and of health policy formulation, general consideration in formulating health policy, assessment of health policy, analysis of health policy in National Economic and Social Development Plans, health system reform, principle of health insurance, management of health insurance, and laws pertaining to health insurance.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีฤาชา
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    บทนำ 3 0
    ความหมายและองค์ประกอบของนโยบายสุขภาพ - ด้านประสิทธิภาพ 3 0
    ความหมายและองค์ประกอบของนโยบายสุขภาพ - ด้านเสมอภาคและความเป็นธรรม 3 0
    ความหมายและองค์ประกอบของนโยบายสุขภาพ - ด้านคุณภาพ 3 0
    กระบวนการและขั้นตอนการกำหนดนโยบายสุขภาพ 6 0
    ข้อควรพิจารณาทั่วไปในการกำหนดนโยบายสุขภาพ 3 0
    การประเมินนโยบายสุขภาพ 3 0
    การวิเคราะห์นโยบายสุขภาพตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6 0
    การปฏิรูประบบสุขภาพ 3 0
    หลักการประกันสุขภาพ 6 0
    การบริหารงานการประกันสุขภาพ 3 0
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักประกันคุณภาพ 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940