Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 216
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สุขภาพ  ความหมาย  ขอบเขต   และความสำคัญของเศรษฐศาสตร์สุขภาพ  ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจการคลังสุขภาพ  เศรษฐศาสตร์การประกันสุขภาพ   รูปแบบการสร้างหลักประกันสุขภาพ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสร้างหลักประกันสุขภาพ  กรณีศึกษาการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ
Basic knowledge of economics and health economics, meaning, scope and importance of health economics, relationships of health and economics development, health financing, economics of health insurance, models of universal coverage scheme, local administration and universal coverage scheme, case studies of universal coverage scheme under local administration both domestic and overseas.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีฤาชา
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 12 0
    ความหมาย ขอบเขต และความสำคัญของเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3 0
    ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 0
    เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสาธารณสุข 3 0
    การคลังสุขภาพ 6 0
    เศรษฐศาสตร์การประกันสุขภาพ 3 0
    รูปแบบการสร้างหลักประกันสุขภาพ 6 0
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสร้างหลักประกันสุขภาพ 6 0
    กรณีศึกษาการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940