Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
004 221
การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
Primary Health Service System
2 (30-0-30)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 30 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 30 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดการบริการปฐมภูมิ  พัฒนาการการบริการปฐมภูมิ  ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในประเทศไทยและต่างประเทศ  การบริการสาธารณสุขภาครัฐ  นโยบายการกระจายอำนาจด้านสุขภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปัญหาสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน  การบริการสุขภาพแบบองค์รวม  บทบาทบุคลากรวิชาชีพกับการบริการปฐมภูมิ  มาตรฐานการจัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิศูนย์สุขภาพชุมชนและการจัดบริการ  การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในประเทศไทย
Concepts of primary medical care, historical development, primary health service system in Thailand and other countries, health services in public health sector, policy of decentralized power of health services to local authorities, health problems and needs of communities, holistic health care, roles of health care professions in providing primary health services, standards of primary health service system, primary are unit (PCU) and management of health services provided to people and communities, the analysis of current situation of primary health service system in Thailand.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะสำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. อรสา กงตาล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดการบริการปฐมภูมิ 3 0
    พัฒนาการของการบริการปฐมภูมิ 2 0
    ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในประเทศไทยและต่างประเทศ 3 0
    การบริการสาธารณสุขภาครัฐและนโยบายการกระจายอำนาจด้านสุขภาพให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3 0
    ปัญหาสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน 3 0
    การบริการสุขภาพแบบองค์รวม 3 0
    บทบาทบุคลากรวิชาชีพกับการบริการปฐมภูมิ 3 0
    มาตรฐานการจัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 3 0
    ศูนย์สุขภาพชุมชนและการจัดบริการ 3 0
    การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในประเทศไทย 4 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940