Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
007 712
ทฤษฎีการบริหาร
Administration Theories
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วิวัฒนาการทางการบริหาร   หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีทางการบริหาร  ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารตามแนวพระราชดำริ   ภารกิจทางการบริหาร  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การจัดการความรู้    ภาวะผู้นำ   การสื่อสารในองค์การ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์การ
The historical development, principles, concepts and theories in administration, with a special reference to the management of development projects under the initiatives of King Bhumipol Adulyadej, structures and functions of public administration, change and knowledge management, leadership,  effective organization communication and the philosophy of sufficient economy in organizational development.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาแกน สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ปรัชญา ทฤษฎี หลักการและแนวคิดของการบริหาร - ปรัชญา ทฤษฎี 3 0
    ปรัชญา ทฤษฎี หลักการและแนวคิดของการบริหาร - หลักการและแนวคิด 6 0
    วิวัฒนาการของการบริหาร - วิวัฒนาการยุคคลาสสิค 6 0
    วิวัฒนาการของการบริหาร - วิวัฒนาการยุคการบริหารสมัยใหม่ 6 0
    แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารตามแนวพระราชดำริ 6 0
    นวัตกรรมการบริหาร 6 0
    ทิศทางและแนวโน้มการบริหารรัฐกิจในยุคใหม่ - ทิศทางของโลกยุคแข่งขัน - การจัดองค์กรแบบปรับตัวอัตโนมัติ 3 0
    ภาวะผู้นำ และ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์การ 3 0
    บทบาทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์กร 3 0
    การบริหารจัดการความรู้ 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940