Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
049 300
การจัดการข้ามวัฒนธรรม
Cross-cultural Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยนานาชาติ
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ เปรียบเทียบความต่าง วัฒนธรรมและการสื่อสารในบริบทของการจัดการระดับโลก การจัดการความหลากหลายในสถานที่ทำงาน และการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกัน
Concepts of cross-cultural management, comparative management, culture and communication in global management context, managing diversity at workplace and difference of human resource management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940