Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
050 355
นโยบายการค้าและเศรษฐกิจระดับโลก
Global Economy and Trade Policies
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยนานาชาติ
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระดับโลก ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  กฎระเบียบการค้าโลก การบูรณาการทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ และประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการค้า และเศรษฐกิจระดับโลก
Concepts of global economic and trade policies, international trade theories, World Trade rules and regulations, economic integration, factors effecting international business and contemporary issues related to global economic and trade.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940