Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
051 203
การพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยนานาชาติ
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สวนทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์กับการพัฒนา หัวข้อปัญหาระดับชาติและระดับโลกที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัดการพัฒนา
Concepts of development and sustainable development, economic growth versus sustainable development, issues related to globalization and development, emerging problems of sustainable development at the national and global levels, indicators of development.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940