Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
100 111
หลักการผลิตพืช
PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
4 (3-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญของการผลิตพืช การจำแนกพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การเขตกรรมและการจัดการในการผลิตพืช กระบวนการเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาด และระบบการปลูกพืช
The importance of crop production, classification of crops, crop growth and development, factors affecting crop growth and development, cultural practices and crop
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. อนันต์ พลธานี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความสำคัญของการผลิตพืช 3 0
    2. การจำแนกพืช 3 12
    3. การเจริญเติบโตของพืช 3 6
    4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 9 6
    5. การจัดการในการผลิตพืช 3 3
    6. ขั้นตอนการผลิตพืช 12 9
    7. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา 3 3
    8. การแปรรูป 3 3
    9. การตลาด 3 0
    10. ระบบการปลูกพืช 3 3
 
รวม
45 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940