Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
100 221
หลักการจัดการศัตรูพืช
PRINCIPLES OF PLANT PEST MANAGEMENT
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญของศัตรูพืช ประเภทของความเสียหาย การจำแนกประเภทของศัตรูพืช วงจรชีวิต ระบาดวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ระบาด หลักการและวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และผลกระทบต่อระบบนิเวศ
The importance of plant pests, types of losses, classification of plant pests, life cycle, epidemiology, factors affecting their distribution, principles and methods for plant pest control and their effects on ecological system.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- ทรงยศ พิสิษฐ์กุล
- วาสนา ผลารักษ์
รศ.ดร. นิวัฒ เสนาะเมือง
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. บทนำ 1 0
    2. โครงสร้างและหน้าที่ของพืช กับความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืช 1 0
    3.หลักการในการป้องกันกำจัด 2 0
    4. ลักษณะสำคัญ วงจรการเข้าทำลาย ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณของศัตรูพืช และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละประเภท 24 0
    5. ผลกระทบของการใช้วิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่อระบบนิเวศและแนวทางการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในอนาคต 2 0
    6. พืช : พัฒนาการและการเจริญเติบโต (วีดิทัศน์) 0 3
    7. ลักษณะความเสียหายต่าง ๆ ในพืชเนื่องจากศัตรูพืช 0 3
    8. ศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ และลักษณะการทำลาย 0 3
    9. แมลงศัตรูพืช : แมลงปากดูด แมลงปากกัด แมลงศัตรูพืชหลังเก็บเกี่ยว 0 3
    10. กรณีศึกษาในเรื่องแมลงศัตรูพืช 0 6
    11. โรคของพืช : สาเหตุของโรคพืช และความเสียหาย 0 6
    12. กรณีศึกษาในเรื่องโรคพืช 0 6
    13. วัชพืช : ชนิดของวัชพืชและความเสียหาย 0 6
    14. กรณีศึกษาในเรื่องวัชพืช 0 6
    1. สารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช : การออกฤทธิ์และวิธีการใช้ 0 9
 
รวม
30 51


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940