Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
100 301
ระเบียบวิธีสถิติเพื่อการวิจัย 1
STATISTICAL METHODS FOR RESEARCH I
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงความน่าจะเป็น การกระจายชนิดต่าง ๆ การทดสอบสมมติฐาน ไคสแคว การถดถอย และสหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
Fundamental concept of data analysis including probabilities, different kinds of distribution, testing of hypothesis, Chi-square, regression, and simple correlation, oneway analysis of variance.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์
รศ.ดร. สนั่น จอกลอย
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ 1 3
    2. พื้นฐานสถิติ 3 6
    3. การกระจาย 5 6
    4. การเก็บตัวแทนจากการกระจายปกติ 5 6
    5. การเปรียบเทียบสองตัวแทน 4 6
    6. สหสัมพันธ์ 3 6
    7. รีเกรซชันเส้นตรง 4 6
    8. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 5 6
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940