Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
100 311
สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
Physiology For Crop Production
4 (3-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

                        บทบาท ความสำคัญและกลไกของกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ภายในต้นพืชเพื่อประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงผลผลิตของพืชให้ดีขึ้น ได้แก่ การเคลื่อนย้ายน้ำ แร่ธาตุและอาหาร กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน การหายใจ แร่ธาตุอาหาร และฮอร์โมน การเจริญเติบโต พัฒนาการของพืชและกลุ่มพืช

                                Roles, the importance and mechanisms of chemical and physical processes in plant with the aim to improve crop productivity, which include : water and nutrient transport and translocation, photosynthesis, carbohydrate and protein synthesis, respiration, mineral nutrients and plant hormones, growth and development of an individual plant and crops.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 311 101, 318 305
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. สรีรวิทยากับการผลิตพืช 1 0
    2. การเคลื่อนย้ายน้ำและแร่ธาตุอาหาร 6 0
    3. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 6 0
    4. การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบสู่เนื้อเยื่อเจริญ 4 0
    5. การหายใจ 5 0
    6. อัตราการเจริญเติบโตของกลุ่มพืช/พื้นที่ (Crop Growth Rate, CGR) 3 0
    7. แร่ธาตุอาหารพืช 3 0
    8. N และ S Metabolism 5 0
    . การเจริญเติบโตและพัฒนาการ (Growth and Development) 4 0
    10. ฮอร์โมนพืช (Plant hormones) 2 0
    11. สารควบคุมการเจริญเติบโต 2 0
    12. เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ 0 3
    13. การลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจากรากไปยังใบ (Xylem transport) 0 3
    14. การสังเคราะห์แสงของพืช 0 3
    15. การลำเลียงอาหารจากใบไปยังแหล่งใช้ (phloem transport) 0 3
    16. ธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของพืช 0 6
    17. การตรึงไนโตรเจน 0 6
    18. ฮอร์โมนและการเจริญเติบโตของพืช 0 6
    19. อิทธิพลของพื้นที่ใบต่อการเจริญเติบโตของพืช 0 6
    20. การวัดการเจริญเติบโตของพืช 0 3
    21. Plant product 0 6
 
รวม
41 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940