Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
100 312
การขยายพันธุ์พืชและวิทยาการเมล็ดพันธุ์
Plant Propagation and Seed Science
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                                ความสำคัญ และความหมายของการขยายพันธุ์พืช ประเภทของการขยายพันธุ์พืช       หลักการ ขั้นตอน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการขยายพันธุ์ทั้งแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ
                                Importance and definition of plant propagation, types of propagation, principles, procedures and factors affecting  sexual and asexual plant propagation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 100 111
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ความสำคัญ ประโยชน์ ความหมาย และประเภทของการขยายพันธุ์พืช 2 0
    2. การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ 15 0
    3. การขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ 13 0
    4. การสุ่มการแบ่งตัวอย่าง และการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ 0 3
    5. การทดสอบความชื้นของเมล็ด 0 3
    6. การทดสอบการงอกของเมล็ด 0 3
    7. การทดสอบความแข็งแรงของเมล็ด 0 3
    8. การขจัดการพักตัวของเมล็ด 0 3
    9. วัสดุ อุปกรณ์ และโรงเรือน 0 6
    10. การเตรียมต้นตอ 0 3
    11. การเตรียมฮอร์โมนเพื่อการขยายพันธุ์พืช 0 3
    12. การขยายพันธุ์โดยการปักชำ ตอน และการใช้ส่วนลำต้นใต้ดิน 0 3
    13. การขยายพันธุ์โดยการติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง 0 3
    14. แนะนำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิคปฏิบัติในการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ 0 3
    15. การเตรียมต้นพันธุ์ และชิ้นส่วนพืชเพื่อการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ 0 3
    16. การเพิ่มปริมาณแคลลัสและต้นอ่อน 0 3
    14. การเตรียมต้นกล้าที่ได้จากการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการย้ายปลูก 0 3
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940