Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
100 401
ระเบียบวิธีสถิติเพื่อการวิจัย 2
Statistical Methods for Research II
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแผนงานทดลองแบบต่างๆ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
Principles of experimental designs, data analysis of various experimental designs, analysis of variance, comparison among different data groups and analysis of covariance.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์
รศ.ดร. สนั่น จอกลอย
อ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. สถิติกับงานวิจัย 1 3
    2. หลักการ 2 3
    3. แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 6 9
    4. แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 4 6
    5. ผลการทดลองแบบ Latin Square Design (LS) 5 6
    6. การศึกษาแบบ Factorial 5 9
    7. แผนการทดลองแบบ Split-Plot Design 5 6
    8. การวิเคราะห์โควาเรียนซ์ 2 3
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940