Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
100 403
การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร
Microcomputer Application in Agriculture
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                                การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ กับงานด้านการเกษตร       ได้แก่การป้อนข้อมูลโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร โปรแกรมสเปรดชีท การจัดการฐานข้อมูลการเกษตร โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โปรแกรมกับงานทางการเกษตร และโปรแกรมทางด้านการนำเสนอข้อมูล
                                Application of softwares for microcomputer in agriculture e.g. word processing, spreadsheet, database, statistical packages, agricultural software and presentation programs.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 320 101 หรือต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชาก่อน
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. บทนำ 2 0
    2. โปรแกรมจัดพิมพ์เอกสารและข้อมูล 4 0
    3. โปรแกรม สเปรดชีท สำหรับการเก็บข้อมูล 6 0
    4. โปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูล 6 0
    5. โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 6 0
    6. โปรแกรมในการนำเสนอข้อมูล 4 0
    7. อินเตอร์เน็ตกับการเกษตร 2 0
    8. ระบบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 0 3
    9. โปรแกรมจัดพิมพ์เอกสารและข้อมูล 0 6
    10. โปรแกรม สเปรดชีท สำหรับการเก็บข้อมูล 0 9
    11. โปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูล 0 9
    12. โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 0 9
    13. โปรแกรมในการนำเสนอข้อมูล 0 6
    14. อินเตอร์เน็ตกับการเกษตร 0 3
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940