Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
100 411
การปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                                กระบวนการสร้างหน่วยสืบพันธุ์ แหล่งพันธุกรรม และการอนุรักษ์พันธุ์พืช การคัดเลือกพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศ วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์-พืช โดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานโรคแมลงและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การประยุกต์ใช้ความแปรปรวนของโครโมโซมและเทคโนโลยีชีวภาพในงานด้านการ      ปรับปรุงพันธุ์ การรับรองพันธุ์พืชและการรับรองเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ดี
Gametogenesis, genetic resources and conservation, clonal selection, breeding procedures for self and cross pollinated crops, mutation breeding, breeding for disease, insect and environmental stress resistances, applications of chromosomal aberration and biotechnology for crop improvement, procedure for releasing a new varieties, seed certification and distribution.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 311 244
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ใจศิล
รศ.ดร. สนั่น จอกลอย
อ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน
รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ระบบงานปรับปรุงพันธุ์พืช 1 0
    2. ข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานปรับปรุงพันธุ์พืช 3 0
    3. ข้อมูลทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช 4 0
    4. วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีต่างๆ 7 0
    5. วิธีการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศ 1 0
    6. วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค แมลง และสภาพแวดล้อมและการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น 4 0
    7. การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้วิธีการพิเศษแบบต่างๆ 4 0
    8. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานปรับปรุงพันธุ์พืช 1 0
    9. ขั้นตอนการดำเนินงานปรับปรุงพันธุ์พืช 4 0
    10. การจัดการพืชพันธุ์ใหม่ 1 0
    11. พฤกษศาสตร์ของพืชที่สำคัญบางชนิด 0 3
    12. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืช 0 3
    13. เทคนิคการทำงานทดลองในสภาพไร่ 0 3
    14. การฝึกปฏิบัติการคัดเลือกพันธุ์พืชโดยวิธีต่างๆ 0 6
    15. วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลถั่วและตระกูลหญ้าที่สำคัญบางชนิด 0 3
    16. การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชลูกผสมโดยใช้สายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมัน 0 3
    17. การปรับปรุงพันธุ์ผัก ไม้ดอก และ ไม้ผลที่สำคัญบางชนิด 0 6
    18. การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานโรค แมลง และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 0 3
    19. การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้วิธีพิเศษ 0 6
    20. การรักษาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์แท้ 0 3
    21. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 0 3
    22. การทำแบบเสนอโครงการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช 0 3
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940