Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
100 714
ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางการเกษตรและการปฏิบัติ
Agricultural Research Methodology and Practices
4 (2-6-7)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 7 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางการเกษตร กระบวนการวิจัยและเทคนิค การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง พื้นฐานการวิเคราะห์ทางสถิติ การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์การถดถอย สหสัมพันธ์ และสถิติไม่อิงพารามิเตอร์
Computer application in agricultural research, research protocoltechniques in related disciplines, basic statistical analysis, experimental designs, regression ,correlation and nonparametric statistics
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940