Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
110 321
แมลงและสิ่งแวดล้อม
Insects and Environment
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                                ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาของแมลงและแนวทางการนำไปใช้ในการควบคุมแมลง  ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับพืช  การปรับตัว  วิวัฒนาการ  การตอบสนองของแมลงต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการใช้แมลงเป็นเครื่องบ่งชี้ภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม
                   Theories of insect ecology and their applications for insect control,  insect and plant relationship,  adaptation,  evolution and responses of insects to environment including the use of insects as bioindicators for pollution.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. คำนำ 1 0
    2. ความสัมพันธ์ของแมลงกับสิ่งแวดล้อม 2 0
    3. ลักษณะความแตกต่างของประชากรในเชิงพันธุกรรม 2 0
    4. การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของประชากรแมลง 11 0
    5. ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวห้ำและเหยื่อ 2 0
    6. การแข่งขันและการอยู่ร่วมกัน 2 0
    7. ชุมชนของแมลง 4 0
    8. ประโยชน์ของแมลงและการประยุกต์ใช้ 6 0
    9. การสุ่มตัวอย่างแมลง 0 6
    10. การประเมินความหนาแน่น 0 6
    11. รูปแบบการกระจายตัว 0 3
    12. ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและพัฒนา 0 3
 
รวม
30 18


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940