Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
110 711
กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENTOMOLOGY
3 (3-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญ และบทบาทของแมลงในแง่ต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อม ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างแมลงและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของมลภาวะต่างๆ ที่มีต่อแมลงทั้งนิเวศวิทยาภาคพื้นดินและทางน้ำเกี่ยวข้อง
Important role of insects in environment recognition of the interaction of insects related to their environment, effects of pollutions on insects in terrestrial, aquatic ecosystem and
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940