Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
110 731
พิษตกค้างของสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์
PESTICIDE RESIDUES
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการและความสำคัญเกี่ยวกับพิษตกค้าง การเสื่อมสลายของสารฆ่าศัตรูพืช และสัตว์ การวิเคราะห์พิษตกค้าง โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง การใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ ในการ
Pesticide residues principle and its importance, pesticide degradation, pesticide residues analysis: sample collection, sample preparation, instrumentation and data handling and reporting including regulation relating pesticide residues.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940