Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
111 310
หลักการวิทยาโรคพืช
Principles of Plant Pathology
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญของโรคพืช สาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรค       ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อสาเหตุกับพืชอาศัย ลักษณะอาการของโรค การแพร่ระบาด การวินิจฉัยสาเหตุโรคพืช หลักการป้องกันกำจัดโรคพืชและตัวอย่างของโรคพืชที่สำคัญ
The importance of plant diseases, their causes and factors affecting disease development, pathogenesis and interaction between pathogens and their host plants, disease symptoms and epidemic, diagnosis and principles of plant disease control and examples of important plant diseases
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 311 103, 311 104
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
คณาจารย์ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940