Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
111 731
วิทยาการระบาดและการจัดการโรคพืช
EPIDEMIOLOGY AND PLANT DISEASE MANAGEMENT
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการของวิทยาการระบาดโรคพืช ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของโรคพืช ทฤษฎีและประสิทธิผลของวิธีการจัดการโรคพืช
Plant disease epidemiological principles, factors affecting plant disease development theory and effectiveness of various methods of plant disease management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์
- ถาวร วินิจสานันท์
รศ.ดร. นิวัฒ เสนาะเมือง
รศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940