Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
111 742
วิทยาเห็ดราพืช
PHYTOMYCOLOGY
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
พื้นฐานทางด้านชีววิทยาของเชื้อราสาเหตุโรคพืช ลักษณะทางสัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา พันธุกรรม วงจรชีวิตและวงจรการทำให้เกิดโรคของเชื้อที่เป็นตัวแทนระดับสกุลและชนิด
Basic information on the biology of plant pathogenic fungi morphology, ecology, genetic, life cycle, and disease cycle of representative genera and species.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์
- ถาวร วินิจสานันท์
รศ.ดร. นิวัฒ เสนาะเมือง
รศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ภาคบรรยาย 0 0
    1. บทนำ: ความสำคัญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 1 0
    2. ความสัมพันธ์ของเชื้อราสาเหตุโรคพืชกับพืช 4 0
    3. กระบวนการเกิดโรค และ การขยายพันธุ์ใหม่ 1 0
    4. การอยู่รอดและการกระจายของเชื้อ 1 0
    5. กลุ่มของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 23 0
    ภาคปฎิบัติการ 0 0
    1. วิธีการศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคพืช 0 3
    2. อาการของพืชที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืช 0 3
    3. การจัดจำแนกกลุ่มของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 0 3
    4. การอยู่รอดและการแพร่กระจายของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 0 3
    5. ลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 0 3
    6. การจัดจำแนก วิวัฒนาการ วงจรชีวิตและการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 0 30
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940