Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
111 743
วิทยาแบคทีเรียพืช
PHYTOBACTERIOLOGY
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
อาการโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ลักษณะโครงสร้างระดับโมเลกุลขององค์ประกอบ เซลล์แบคทีเรีย บทบาทต่อการเข้าทำลายและกระบวนการทำให้เกิดโรค การจำแนกชนิดและชีววิทยาของ
Symptoms of bacterial plant diseases, molecular structure of bacterial cell components and their roles on infection process and pathogenesis, taxonomy and biology of plant pathogenic bacteria,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ สิงหบุตร
- วัลลา ดิฐพงษ์พิชญ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940