Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
111 744
วิทยาไวรัสพืช
PLANT VIROLOGY
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
องค์ประกอบโดยละเอียดและหน้าที่ขององค์ประกอบของอนุภาคไวรัสพืช ลักษณะโครงสร้างของอนุภาค การถ่ายทอด การเพิ่มปริมาณ การเคลื่อนย้ายภายในพืช การทำให้เกิดโรค การเรียกชื่อและจัดหมวด
Detailed functions and components of plant viral particle, structure, transmission, replication, movement within the host plant, pathogenesis, nomenclature and classification, variation and ecology,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- โสภณ วงศ์แก้ว
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940