Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
111 746
พันธุศาสตร์และสรีรวิทยาของเชื้อรา
GENETICS AND PHYSIOLOGY OF FUNGI
3 (2-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสำคัญ และวิธีการประเมินความเสียหายของโรคผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะความเสียหาย อาการโรคและสาเหตุ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการของโรค หลักการและมาตรการควบคุมความเสียหายของโรคหลังการเก็บเกี่ยว
Significance and loss assessment of post-harvest diseases of vegetables and fruits, types of damage, symptoms and causal agent, factors affecting discase development and control measures of post- Harvest diseases.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. นิวัฒ เสนาะเมือง
รศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940