Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
112 202
หลักปฐพีศาสตร์
PRINCIPLES OF SOIL SCIENCE
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการกำเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน, นิเวศวิทยาบริเวณรอบราก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุ๋ย ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน การจัดการและการอนุรักษ์ การประเมินดินเพื่อการใช้ตามศักยภาพในการเกษตร
Basic knowledge on soil genesis and their physical, chemical, and biological properties, rhizosphere ecology, soil fertility and fertilizers, degradation of soil
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
หัวหน้าภาควิชาปฐพีศาสตร์และคณะ
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940