Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
112 341
การจัดการทรัพยากรที่ดินแบบบูรณาการ
Integrated Land Resource Management
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                                ความหมายของทรัพยากรที่ดิน องค์ประกอบของทรัพยากรที่ดิน การจำแนกและการสำรวจทรัพยากรที่ดิน ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทรัพยากรที่ดิน ระบบสารสนเทศทรัพยากร   ที่ดิน การประเมินทรัพยากรที่ดิน การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน
                                Definition and components of land resources, land resource survey and classification, relationship of land resource components, land resource information system, land evaluation, management and conservation, landuse planning
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940