Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
112 445
การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้ำ
Soil and Water Management and Conservation
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                                ปัจจัยและการเกิดกษัยการ การประเมินการสูญเสียดิน การอนุรักษ์ และการเพิ่มผลิตภาพของดินให้ยั่งยืนโดยการจัดการดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
                                Factor and occurance of soil erosion, evaluation of soil loss, conservation and incresing sustainable soil productivity by efficient soil and water management.            
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 112 202
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940