Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
112 462
จุลชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางดิน
Soil Microbiology and Ecology
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                                ชนิด ธรรมชาติ และกิจกรรมต่างๆ ของจุลินทรีย์ในดิน บทบาทของจุลินทรีย์ในดินต่อการแปรสภาพอินทรียวัตถุ และวัฏจักรธาตุอาหารพืช เช่น ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส คาร์บอน กำมะถัน เหล็ก จุลินทรีย์ในดินกับเทคโนโลยีชีวภาพ การตรึงไนโตรเจน ไมคอร์ไรซา  และกิจกรรมจุลินทรีย์ในบริเวณรากพืช  ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม กระบวน-การทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้อง  ดินและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หลักและวิธีการวิเคราะห์ การควบคุมและการจัดการสิ่งปฏิกูลการเกษตรและสารมลพิษในดิน
Kinds, nature and activities of microorganisms in soil, roles of microorganisms in organic matter decomposition,  plant nutrient cycles e.g. nitrogen, phosphorus, carbon, sulphur, iron, microorganisms and biotechnology, biological nitrogen fixation, mycorrhiza, microbial activities in the rhizosphere, microorganisms-ecology-environment relationships, biochemical processes involved, soil and environmental pollutions, principles and methods for analysis, control and management of agricultural wastes and  soil pollutants.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 112 202
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเลือก สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940