Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
113 384
การฝึกงานทางพืชสวน 4
PRACTICUM IN HORTICULTURE IV
1 (0-6-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การฝึกขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งวิธีการใช้เพศและไม่ใช้เพศ เช่น การเพาะเมล็ด การปักชำ การตอน การเสียบกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การขยายพันธุ์โดยการแบ่งและแยกส่วนพิเศษของต้น ตลอดจนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Training several methods of plant propagation including sexual and asexual techniques such as seedling, cutting, layering, grafting, budding, in arching, division and separation and plant tissue culture.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 113 182
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940