Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
113 385
การฝึกงานทางพืชสวน 5
PRACTICUM IN HORTICULTURE V
1 (0-6-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การวางแผนและการจัดการในการผลิตพืชสวน โดยเน้นการจัดการงานไร่ และการ จัดการบุคคล โดยเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษางานภาคสนามหน่วยที่ 2 เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินและ
Training in planning and management of horticultural crop production with the emphasis on field and personnel management i.e. to instruct and assist the Field Work II
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 113 384
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940