Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
113 411
การผลิตผัก
VEGETABLE CROPS PRODUCTION
3 (2-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การวางแผนและการจัดการผลิตผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เริ่มตั้งแต่การ เตรียมดิน วัสดุอุปกรณ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป ตลอดจนถึงการตลาด
Planning and management of economic vegetable crop production, starting from preparation of land and tools, planting, cultural parctices, harvesting, processing and marketing.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 113 301
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940